Hvad er tabt arbejdsfortjenete?

Hvis man har et barn med varig nedsat funktionsevne eller en anden lidelse, der er indgribende, kan man som forældre nogle gange være nødsaget til, at skulle holde fri fra arbejde for passe barnet. Dette kan man få en erstatning for og den kaldes tabt arbejdsfortjeneste. Her er tale om en anden type erstatning, end den man kan opnå ved personskade f.eks. ved et trafikuheld. Erstatningen er en del af paragraf 42 i serviceloven, som giver mennesker, der har børn med handicap mulighed for at kunne tage vare på deres børn selv.

Det kan ofte være svært at have et barn med handicap, fordi barnet har nogle behov, som gerne skal dækkes. Disse er behov, som andre børn uden handicap ikke har, hvorfor der er nogle lovgivningsmæssige vedtagelser, der kan hjælpe forældrene med at opfylde behovene hos børnene. Det skal sikres at både forholdene for barnet og forældrene varetages og ordningen har til formål, at give barnet mulighed for, at indgå i en travl hverdag, og få den bedst mulige hjælp.

Formålet med vedtagelsen af tabt arbejdsfortjeneste

Ordningen skal sikre, at familier, der har et barn med et handicap kan leve en så normal dagligdag, som alle mulige andre. Familien har en mulighed for, at kunne undgå at barnet skal anbringes i en institution, hvis familien kan varetage de opgaver, der forbindes med det at have et barn med et handicap.
Der tages i sådanne situationer også hensyn til barnets tarv, og hvad der er med til at sikre barnet de bedst mulige forhold for at kunne fungere i hverdagen. Dette skal være med til at sikre, at barnets funktionsevne eller den kroniske lidelse ikke bliver værre så der opstår andre komplikationer eller problemer med barnet. Det skal altså være barnet, der er i fokus og skal have den behandling, der er bedst for at de kan fungere i hverdagen.

Hvordan kan man søge om tabt arbejdsfortjeneste?

Hvis man gerne vil søge om at modtage økonomiske støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste skal man oftest søge gennem handicapcenteret, der er i de forskellige kommuner. Man er kvalificeret, hvis man har et barn, der har et handicap, som er under 18 år. Der er krav om, at man skal have forældremyndigheden over barnet, samt at barnet er bosat hjemme hos forældremyndighedsindehaverne.

Ligeledes er det at krav, at man som forsørger har måtte ophøre med at arbejde, eller delvis har måtte ophøre din beskæftigelse for at kunne passe barnet. Flere steder er det blot en blanket man skal udfylde for, som derefter indsendes til kommunen, og de vil så lave en undersøgelse af om man er kvalificeret, og hvad de kan tilbyde i tabt arbejdsfortjeneste.

Blanketten indebærer blandt andet, at man har en accept fra arbejdsgiveren, samt at man kan fremvise dokumentation, om at man opfylder de kriterier, der kræves for at man kan modtage støtten. Med udfyldelse af blanketten giver man yderligere tilladelse til, at myndigheden indhenter de nødvendige informationer omkring barnet. Dette gøres for at behandle sagen korrekt og på den meste hensigtsmæssige måde.

Hvem kan modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Det er målet, at forsørgere, altså forældre eller nært stående familiemedlemmer kan modtage bestemmelsen for at opfylde barnets behov, fordi det er det meste hensigtsmæssige, at et barn med handicap omgås nogle mennesker, der i forvejen er en stor del af deres hverdag.
Dette giver barnet faste rammer, hvilket er med til at sikre barnets trivsel. Plejeforældre, som har et med handicap, der er anbragt hos dem af de sociale myndigheder kan ikke modtage denne støtte. I familier hvor forældrene er skilt og har fået ny mand eller hustru kan man kun modtage hjælpen, hvis stedforælderen er indskrevet, som forsørger for barnet. Hvis dette ikke er tilfældet vil det ikke være muligt at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis barnets forældre er skilt kan begge parter modtage penge for den tabte arbejdsfortjeneste selvom de ikke bor sammen. Det samme gør sig gældende, hvis den ene part ikke har forældremyndigheden over barnet.

Hvilken økonomiske støtte får man så?

Der findes i øjeblikket ingen konkrete afsatte timer, som man kan modtage kompensation for, hverken mere eller mindre. Det der bliver afgørende for, hvor meget man får i støtte for tabt arbejdsfortjeneste er tiden, der benyttes til at passe barnet, samt at opfylde nødvendige behov hos barnet. Der findes dog en normal grænse, eller et maksimalt timeantal på 37 timer, hvilket svarer til en normal arbejdsuge. Dette indebærer, at selvom man ikke udfylder det maksimale timeantal i form af pasning ikke kan gøre krav på yderligere erstatning, hvis ikke man kan finde et job.

Udgangspunktet når det beregnes, hvor meget økonomisk støtte familien skal modtage, er at de skal have et beløb til rådighed, der er tilsvarende det de har levet af tidligere. Det forholder sig sådan, fordi den maksimale ydelse ligger på 28.443 kr. om måneden. Dette loft kan ikke overskrides, selvom man har en tidligere bruttoindtægt, der overskrider dette.